The Indian National Anthem – Chords

By : hetmusicacademy.com

==========================================================

Use Single Strum for each chord

C…………Em……..Am………Dm
Jana gan man adhinaa…yak jay hey,

C…………G…………..G…..C
Bha…rat bha…gya vidha..ta,

……C……..Em………..Am……Dm
Punjaa..b sin…dha gujraat maratha

F……….C……G….C
Draavid utcal banga

C…………Em…..Am……..Dm
Vindhy himachal yamuna ganga

C………G……..G…C
Uchala jala di tranga

C……………Am….Dm
Tav shub name jage

C…………G……..G…C
Tav suhb ashish mange

C………G……….G..C
Gahye tav jey gaatha

C………..Em……..Am……..Dm
Jan gan man..gal daa..yak jey hey

F…………C……………G…..C
Bha…rat bha…gya vidha..ta,

…….Am………G………….F
Jay Hey.. Jay Hey .. Jay Hey ..

C……G……Am…G…..F
Jaya Jaya Jaya Jaya hey ..

———-Vande Mataram————
—————Jay Hind——————